فهرست    اخبار   پيشگامان     پيام به خانواده    خطاب به خانواده    خطاب به همسران    خزينه دل    Home

               

                                                                                     

 

                         بسم الله الرّحمن الرّحيم

             سرود ملی ايران

ای ايران ای مرز پر گوهر

ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو انديشه بدان

پاينده مانی تو جاودان

ای دشمن از تو سنگ خاره،ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک ميهنم

مهر تو چون شد پيشه ام

دور از تونيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما

پاينده باد خاک ايران ما

سنگ کوهت دٌر و گوهر است

خاک د شتت بهتر از زر است

مهرت از دل کی برون کنم

بر کوبی مهر تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست

نور ايزدی هميشه رهنمای ماست

مهر تو چون شد پيشه ام

دور از تونيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد اين جان ما

پاينده باد خاک پاک ما

ايران ای خرم بهشت من

روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پيكرم

جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم

مهر اگر برون شود تهی شود دلم

مهر تو چون شد پيشه ام

دور از تو نيست انديشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد ااين جان ما

پاينده باد خاک ايران ما

 

رهجويان گمنام

Devotee Anonymous

Narcotic's Anonymous

انجمن معتادان گمنام 

آدرس جلسات

 

           www.nairan.org

 

 

 

Telephone

77322528 021 98+

Postal address

IRAN TEHRAN

General Information: ok_lovely@yahoo.com
Customer Support:
Webmaster:
ir_azad_oo@yahoo.com

 

 Home         فهرست    اخبار   پيشگامان     پيام به خانواده    خطاب به خانواده    خطاب به همسران    خزينه دل   معتاد   

دوازده قدم روحانی     دوازده سنت     دوازده مفهوم خدماتی     راه ما